Over F.F.J. Bernlef

F.F.J. Bernlef is in feriening mei in Fryske identeit. Wy binne oprjochte yn maaie 1925 wertroch wy nei Vindicat en Albertus de âldste studinteferiening fan Grins binne. 

Bernlef hat in iepen karakter wer’t gjin ûntgriening by heart. Wy binne in smûke, fertroude feriening der’tst dysels wêze kinst. We ha gau ris moaie feesten en aktiviteiten en by ús kinst derneist ek terjochte foar in goed gesprek oan de bar. 

* Ûnferjitlike jûnen 

* Gjin ûntgriening 

* Gjin ferplichtingen 

* Hiele jier troch lid wurde 

Wat ha je dan as net-Fries by Bernlef te sykjen? Wy binne foaral in smûke groep minsken dy’t elkoar allegear kenne. Wanneer’t je in stap by ús binnen sette fiel’st dy al gau thûs en ferbûn. 

Neist de geselligens hawwe wy by Bernlef in hiel soad aktive kommisjes. Sy binne ferantwurdlik foar in ferskaat oan saken. Guon organisearje kampen, aktiviteiten, wylst oaren harren dwaande hâlde mei altyd rinnende taken. 

In het nederlands:

F.F.J. Bernlef is een vereniging met Friese identiteit. Bernlef is opgericht in 1925 en daarmee naast Vindicat en Albertus de oudste studentevereniging in Groningen. 

Bernlef heeft een heel open karakter zonder ontgroeningen. Wij zijn een gezellige, vertrouwde vereniging waar jij jezelf kan zijn. Het hele jaar door hebben wij mooie feesten en activiteiten en kun je daarnaast altijd terecht voor een goed gesprek aan de bar. 

* Onvergetelijke avonden 

* Geen ontgroening 

* Geen verplichtingen 

* Hele jaar door lid worden 

Wat heb je als niet-Fries bij Bernlef te zoeken? Wij zijn vooral een gezellige groep mensen die elkaar allemaal kennen. Wanneer je bij ons binnen komt zal je al snel een gevoel van verbondenheid ervaren. 

Naast de gezelligheid hebben wij bij Bernlef een aantal actieve commissies. Zij zijn verantwoordelijk voor verschillende zaken. Sommige commissies organiseren kampen, activiteiten. Terwijl andere commissies zich bezig houden met altijd lopen zaken.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op www.bernlef.frl, www.facebook.com/FFJBernlef of kom gezellig langs!